Használati szabályzatadmin

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012. (XII.19) sz., a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló rendeletének 4/a pontja szerint az alábbi használati szabályokat határozzuk meg a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár alábbi telephelyére vonatkozóan:

Telephely: Vigadó Kulturális Központ 5310 Kisújszállás Szabadság tér 7.
HASZNÁLATI SZABÁLYZAT


1. A Használati Szabályzat hatálya kiterjed

 • az intézmény vezetőjére
 • az intézmény dolgozóira,
 • az intézményben működő gazdasági egységekre, szervezetekre, közösségekre,
 • az intézmény szolgáltatásait igénybevevőkre.

2. Nyitva tartás

a. Az intézmény nyitva tartási rendje

 • hétfő: zárt nap
 • kedd-csütörtök: 10-21 óra
 • péntek: 10-21 óra és a pénteki rendezvények időpontjaiban
 • szombat: rendezvények időpontjaiban
 • vasárnap: zárva
Az intézményben működő vállalkozó által üzemeltetett vendéglátó egységek nyitva tartási rendje:

b. Vigadó Kávéház

 • hétfő-vasárnap 9-21 óra
c. Büfé, bowling pálya
 • hétfő: szünnap
 • kedd-csütörtök: 14-22 óra
 • péntek-szombat: 10-24 óra
 • vasárnap: 14-21 óra
A meghatározott nyitva tartási rend rugalmasan, rendezvények időpontjaihoz igazodva kezelendő, tehát eltérés lehetséges.

Az eltérő nyitva tartási rend miatt a mindenkori üzemeltetők külön megállapodást kötnek a létesítmény vagyonvédelme, biztonsága érdekében.


Hasznosítási rend


Az intézmény szolgáltatásait a nyitva tartási időben bárki igénybe veheti, aki az intézmény használati szabályzatában foglaltakat betartja. A szolgáltatások különböző időpontokban és helyiségekben vehetők igénybe a meghirdetett programnak, terembeosztásnak megfelelően.


Folyamatos használat esetén

Az igénybe vehető szolgáltatások körét az igénybevétel módját és feltételeit folyamatos használat esetén bérleti szerződések tartalmazzák.

Eseti használat során

Eseti használat során időpont- és helyiségegyeztetés az intézményi havi terembeosztási rendszerében történik. Időpont- és helyiségegyeztetésre a közművelődési szakalkalmazottak jogosultak.

Nem intézményi szervezésű (külső) igénybevétel esetén az igénylők részéről térítésmentesen vehetők igénybe az intézmény helyiségei:

 • a településen működő nevelési-oktatási intézmények közművelődési célú programjai, kivéve ha a rendezvény esetén lehetőség van a teremhasználati díj megállapítására ( pályázati rendezvények, haszonszerzés céljából megvalósuló programok),
 • az önkormányzat közcélú programjai lebonyolításához,
 • kisújszállási székhelyű civil szervezetek, közösségek taggyűlései, vezetőségi értekezletei, kulturális-közművelődési rendezvényei, amennyiben a 3 óra időtartamot nem haladják meg. Hosszabb időtartamú civil szervezeti rendezvények esetén, a felek kölcsönös megegyezésén alapuló bérleti díj állapítható meg.

Nem intézményi szervezésű (külső) igénybevétel esetén az igénylők részéről térítéskötelesen vehetők igénybe az intézmény helyiségei:

 • a gazdasági egységek és vállalkozók, saját propaganda célú, vagy kifejezetten gazdasági tevékenységükkel kapcsolatos rendezvényeikhez,
 • civil szervezetek, magán személyek, ha rendezvényük egyértelműen reklámcélú,
 • civil szervezetek, magánszemélyek, egyéb szervezők, ha belépődíjat, részvételi díjat, térítési díjat szednek, kivétel a jótékonysági célú rendezvény,
 • vásárok, termékbemutatók, árusítások szervezői,
 • politikai szervezetek, politikai rendezvényeik céljára,
 • az intézmény technikai eszközei, tekintettel azok műszaki tartalmára, magas értékére, kizárólag térítési díj ellenében vehetők igénybe. A térítési díj tartalmazz az eszköz bérleti díját, és a kezelő személyzet bérköltségét.

Külső szervek éjszakai rendezvényei esetében eseti szerződésben kerülnek rögzítésre az intézmény, és a rendezvényszervező jogai, kötelességei, a szervező jogszabályi kötelezettségei. Rendezvénytípustól függően, az intézmény a rend fenntartására ügyelő szakemberek biztosítására kötelezi a külső szervezőt. Az adott rendezvény szervezője teljes körű felelősséget vállal a használt létesítmény, helyiség, technikai- és tárgyi berendezés rendeltetésszerű használatáért, a rendezvény résztvevőinek biztonságáért.


3. Használati feltételek


3.1. Viselkedés
 • Az intézmény használóinak kötelessége a tűzvédelmi, balesetvédelmi és egyéb biztonsági szabályok betartása.
 • A közösségi szintér szolgáltatásainak igénybe vétele közben az intézmény dolgozói és használói nem sérthetik egymás vallási, világnézeti, politikai, ízlésbeli beállítottságát, személyiségéhez fűződő jogait.
 • Az épületben párhuzamosan zajló események résztvevői tiszteletben tartják egymás programjait, zavartalan lebonyolítást viselkedésükkel nem akadályozzák.
 • Az intézmény közösségi célokat szolgál, ezért védelme, berendezésének és felszerelésének anyagi felelőséggel történő használata, a tisztaság és a rend megóvása minden látogatónak elemi érdeke, kötelessége.
 • Az intézményben az emberi viselkedés általános szabályai érvényesek.
 • Az intézmény dolgozói a büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személynek minősülnek.
3.2. Kártérítési kötelezettség
 • – A intézmény látogatói kártérítési kötelezettséggel tartoznak a szándékos okozott károkért.
 • Az intézmény területére behozott magántulajdonban lévő tárgyakért, technikai berendezésekért felelősséget nem vállalunk.
 • Az intézmény vezetője ideiglenesen megtagadhatja az intézmény igénybe vételét azoktól, akiknek magatartása a többi használót jogai gyakorlásában tartósan akadályozza.

3.3. Reklamációk
 • A látogatók, amennyiben az intézmény dolgozóinak valamilyen intézkedését sérelmezik vagy javaslatuk van a működési renddel kapcsolatban, észrevételeikkel az intézmény igazgatójához fordulhatnak.