Használati szabályzatadmin

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012. (XII.19) sz., a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló rendeletének 4/a pontja szerint az alábbi használati szabályokat határozzuk meg a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár alábbi  telephelyére vonatkozóan:

Telephely: Vigadó Kulturális Központ 5310 Kisújszállás Szabadság tér 7.
HASZNÁLATI SZABÁLYZAT


1.     A Használati Szabályzat hatálya kiterjed

 •          az intézmény vezetőjére
 •          az intézmény dolgozóira,
 •          az intézményben működő gazdasági egységekre, szervezetekre, közösségekre,
 •          az intézmény szolgáltatásait igénybevevőkre.

2.     Nyitva tartás

a.      Az intézmény nyitva tartási rendje

 •           hétfő: zárt nap
 •           kedd-csütörtök: 10-21 óra
 •           péntek: 10-21 óra és a pénteki rendezvények időpontjaiban
 •           szombat: rendezvények időpontjaiban
 •           vasárnap: zárva
Az intézményben működő vállalkozó által üzemeltetett vendéglátó egységek nyitva tartási rendje:

b.      Vigadó Kávéház

 •           hétfő-vasárnap 9-21 óra
c.       Büfé, bowling pálya
 •           hétfő: szünnap
 •           kedd-csütörtök: 14-22 óra
 •           péntek-szombat: 10-24 óra
 •           vasárnap: 14-21 óra
A meghatározott nyitva tartási rend rugalmasan, rendezvények időpontjaihoz igazodva kezelendő, tehát eltérés lehetséges.

Az eltérő nyitva tartási rend miatt a mindenkori   üzemeltetők  külön megállapodást kötnek a létesítmény vagyonvédelme, biztonsága érdekében.


Hasznosítási rend


Az intézmény szolgáltatásait a nyitva tartási időben bárki igénybe veheti, aki az intézmény használati szabályzatában foglaltakat betartja. A szolgáltatások különböző időpontokban és helyiségekben vehetők igénybe a meghirdetett programnak, terembeosztásnak megfelelően.


Folyamatos használat esetén

Az igénybe vehető szolgáltatások körét az igénybevétel módját és feltételeit folyamatos használat esetén bérleti szerződések tartalmazzák.

Eseti használat során

Eseti használat során időpont- és helyiségegyeztetés az intézményi havi terembeosztási rendszerében  történik. Időpont- és helyiségegyeztetésre a közművelődési szakalkalmazottak jogosultak.

Nem intézményi szervezésű (külső) igénybevétel esetén az igénylők részéről térítésmentesen vehetők igénybe az intézmény helyiségei:

 •           a településen működő nevelési-oktatási intézmények közművelődési célú programjai, kivéve ha a rendezvény esetén lehetőség van a teremhasználati díj megállapítására ( pályázati rendezvények, haszonszerzés céljából megvalósuló programok),
 •           az önkormányzat közcélú programjai lebonyolításához,
 •           kisújszállási székhelyű civil szervezetek, közösségek taggyűlései, vezetőségi értekezletei, kulturális-közművelődési rendezvényei, amennyiben a 3 óra időtartamot nem haladják meg. Hosszabb időtartamú civil szervezeti rendezvények esetén, a felek kölcsönös megegyezésén alapuló bérleti díj állapítható meg.

Nem intézményi szervezésű (külső) igénybevétel esetén az igénylők részéről térítéskötelesen vehetők igénybe az intézmény helyiségei:

 •           a gazdasági egységek és vállalkozók, saját propaganda célú, vagy kifejezetten gazdasági tevékenységükkel kapcsolatos rendezvényeikhez,
 •          civil szervezetek, magán személyek, ha rendezvényük egyértelműen reklámcélú,
 •           civil szervezetek, magánszemélyek, egyéb szervezők, ha belépődíjat, részvételi díjat, térítési díjat szednek, kivétel a jótékonysági célú rendezvény,
 •           vásárok, termékbemutatók, árusítások szervezői,
 •           politikai szervezetek, politikai rendezvényeik céljára,
 •           az intézmény technikai eszközei, tekintettel azok műszaki tartalmára, magas értékére, kizárólag térítési díj ellenében vehetők igénybe. A térítési díj tartalmazz az eszköz bérleti díját, és a kezelő személyzet bérköltségét.

Külső szervek éjszakai rendezvényei esetében eseti szerződésben kerülnek rögzítésre az intézmény, és a rendezvényszervező jogai, kötelességei, a szervező jogszabályi kötelezettségei. Rendezvénytípustól függően, az intézmény a rend fenntartására ügyelő szakemberek biztosítására kötelezi a külső szervezőt. Az adott rendezvény szervezője teljes körű felelősséget vállal a használt létesítmény, helyiség, technikai- és tárgyi berendezés rendeltetésszerű használatáért, a rendezvény résztvevőinek biztonságáért.


3.     Használati feltételek


3.1. Viselkedés
 •          Az intézmény használóinak kötelessége a tűzvédelmi, balesetvédelmi és egyéb biztonsági  szabályok betartása.
 •           A közösségi szintér szolgáltatásainak igénybe vétele közben az intézmény dolgozói és használói nem sérthetik egymás vallási, világnézeti, politikai, ízlésbeli beállítottságát, személyiségéhez fűződő jogait.
 •           Az épületben párhuzamosan zajló események résztvevői tiszteletben tartják egymás programjait, zavartalan lebonyolítást viselkedésükkel nem akadályozzák.
 •           Az intézmény közösségi célokat szolgál, ezért védelme, berendezésének és felszerelésének anyagi felelőséggel történő használata, a tisztaság és a rend megóvása minden látogatónak elemi érdeke, kötelessége.
 •          Az intézményben az emberi viselkedés általános szabályai érvényesek.
 •          Az intézmény dolgozói a büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személynek minősülnek.
3.2. Kártérítési kötelezettség
 • –         A  intézmény látogatói kártérítési kötelezettséggel tartoznak a szándékos okozott  károkért.
 •           Az intézmény területére behozott magántulajdonban lévő tárgyakért, technikai berendezésekért felelősséget nem vállalunk.
 •           Az intézmény vezetője ideiglenesen megtagadhatja az intézmény igénybe vételét azoktól, akiknek magatartása a többi használót jogai gyakorlásában tartósan akadályozza.

3.3. Reklamációk
 •           A látogatók, amennyiben az intézmény dolgozóinak valamilyen intézkedését sérelmezik vagy javaslatuk van a működési renddel kapcsolatban, észrevételeikkel az intézmény igazgatójához fordulhatnak.